داروی گیاهی آلمانی سفامادار رسید. ضد اشتها

ضد اشتها دارای مجوز بهداشت آلمان و ایران.

1. tablets
Composition
1 tablet contains:
Active ingredient
Madar trit. D4 250 mg